YouTube video clip!    Top Page

                  

Members of The Hotta Group from left to right:          
(Upper Column) Tomoki Maeda, Akihito Mori, Soki Yoshida, Keita Takaesu, Masaki Akiyama, Chiharu Kanemura,
Daisei Tanaka, Atsushi Nakano, Norihiro Matsumoto, Alice Gros, Takahiro Otsuka
(Lower Column) Tetsu Ouchi, Katsuya Hagiwara, Kentaro Watanabe, Hiroki Tashiro, Jun Fujii, Atsushi Hotta,
Jun Takahashi, Akihiro Aso, Koji Nakamura, Yuta Yamagishi, Natsumi Kobayashi